Medlemskontigent


Slik betaler du medlemskontigenten:
- Logg inn på minidrett.nif.no
- Her kan du hente opp faktura og betale med Visa eller kredittkort.Ål IL har enkeltmannskontigent og det kostar kr 150,- pr år (følgjer kalenderåret).

Familie medlemskap barn til og med 19 år med foreldre kr 450 pr år.For mer utfyllende info klikk her.Alle som driv aktiv idrett i ei eller fleire grupper i Ål IL pliktar å betale medlemskontigent for å ha rett til å representere Ål IL.
Det er også viktig å ha betalt medlemskontigenten for at forsikringane innan idretten skal være gyldige.


NIF sitt lovverk:
§ 5 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov
§ 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i idrettslaget[1][3]. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
For refusjon av utgifter og godtgjørelse til idrettslagets tillitsvalgte gjelder:
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.